Mångfald är vår styrka!

Vi som arbetar på Sodexo är alla olika och kommer från världens alla hörn. Vår gemensamma värdegrund förenar oss – men det är vår mångfald som berikar företaget och skapar styrkan i vår verksamhet.

 • Mångfald har betydelse men inte utan inkludering
 • Mångfald utvecklar företagets kultur
 • Mångfald har strategisk betydelse i företagets affärsutveckling
 • Mångfald handlar om respekt för mänskliga rättigheter – för människors lika värde
 • Alla medarbetare har ansvar för att inkludera sina kollegor på arbetsplatsen


Utöver att vara en mångfaldig och inkluderande organisation strävar vi efter att vara ett rättvist företag, med garantier för rättvis behandling, tillgänglighet, möjligheter och framsteg samtidigt som vi strävar efter att identifiera och eliminera hinder för vissa grupper.

Sodexo ska:

 • Vara fritt från diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling
 • Vid rekrytering beakta mångfaldsperspektivet och verka för att skapa blandade arbetslag
 • Värdera sökanden till lediga tjänster efter deras kompetens och inte sålla bort sökanden av diskriminerande orsaker
 • Verka för att mångfalds- och jämställdhetsarbete ska ingå som en naturlig del av den dagliga verksamheten
 • Verka för att skapa en inkluderande företagskultur
 • Verka för att alla ska ges lika möjlighet till utveckling och befordran
 • Verka mot osakliga löneskillnader
 • Verka för att förvärvsarbete och familjeliv går att förena oavsett kön
 • Främja jämställdhetsarbetet inom olika yrkesgrupper och chefsbefattningar genom kompetensutveckling och andra lämpliga åtgärder

Mångfald innebär att människors lika värde respekteras - oavsett kön, könöverskridande identitet eller uttyck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder - men även oavsett erfarenhet, livsstil, utbildning, familjesituation osv.

Sodexo ska vara fri från diskriminering och trakasserier, alla medarbetare har ett ansvar att inkludera sina kollegor på arbetsplatsen.

Sodexo arbetar för att mångfaldsfrågorna ska bli en självklar del av det dagliga arbetet och är idag en del av företagets strategi.

Mångfaldsplan
Du kan läsa mer om mångafald samt generella aktiviteter och aktiva årgärder i Mångfaldsplanen. Jämställdhetsplanen inkluderas i Mångfaldsplanen.

Tillbaka till toppen